Педагогічна рада коледжу розглянула стратегію розвитку на 2021-2024 рр.

Стратегію розвитку КЗ СОР «Лебединський  фаховий медичний коледж імені професора М. І. Ситенка» на 2021-2024 роки розглянули педагоги коледжу на засіданні педагогічної ради.
Ставлячи за мету підготовку конкурентоспроможних та компетентних фахівців у галузі охорони здоров'я з високими моральними і духовними цінностями, що можуть кваліфіковано вирішувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми, пов’язані зі здоров’ям людини, педагогічний колектив коледжу  визначає для себе основні завдання та стратегічні цілі забезпечувати високий рівень професійної освіти випускників коледжу, підвищувати професійний  рівень педагогічних працівників для забезпечення високої якості навчання,  створення ефективної системи інтеграції навчальної і практичної діяльності, створювати належні умови для поліпшення практичної підготовки студентів, саморозвитку та самореалізації здобувачів фахової передвищої освіти;
залучення для впровадження та реалізації освітніх програм практикуючих спеціалістів та роботодавців та інші.
Викладачі розглянули основні шляхи реалізації  освітньої діяльності коледжу,  удосконалення структури управління коледжем. Зосередилися на урізноманітненні форм та методів професійного розвитку викладачів, підвищенні кваліфікації. Можемо самі пропонувати вчителям курси підвищення кваліфікації за Програмою підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників «Організація дистанційної підтримки викладання предметів/дисциплін та дистанційного навчання засобом Google Класу на платформі Google Workspace».
Особливу увагу звернули на взаємодію зі стейкхолдерами (локальними спільнотами, випускниками, роботодавцями). Варто відмітити, що у коледжі ведеться системна робота щодо працевлаштування випускників, посилюється зв'язок із закладами охорони здоров’я. В. о. директора Жанна Смолова презентувала Громадську організацію «Асоціація випускників Лебединського медичного коледжу імені професора М.І.Сітенка// Лебединського фахового медичного коледжу імені професора М.І.Ситенка» , яка днями була зареєстрована та має на меті подальшу співпрацю з випускниками коледжу у плані профорієнтаційної роботи та сприяння працевлаштуванню випускників.
Фінансове забезпечення  та залучення додаткових коштів. Розвиток інфраструктури коледжу. Ці питання викликали  жваве обговорення. Колектив  коледжу готовий вивчити  питання переходу на багатоканальне фінансування  та диверсифікація джерел фінансових надходжень, можливості зростання надходжень за рахунок розширення переліку платних послуг, залучення додаткових коштів шляхом участі у освітніх програмах, грантах, проектах, співпраці з випускниками коледжу, взаємодії зі спонсорами та інше.
Детально обговорили Стратегічні цілі розвитку виховного процесу та молодіжної політики, що сприятимуть розвитку особистості здобувача освіти, формуванню його інтелектуального та морального потенціалу, формуванню особистості патріота України гідного громадянина, розвитку суспільно-громадських, комунікативних, загальнокультурної, здоров’язберігаючих  компетентностей,  компетентностей  соціального становлення та інш. Продовжуємо реалізацію діючих загальноколеджних проектів та ствоюємо нові,  удосконалюємо роботу волонтерів, зустрічі з керівниками медичних установ,  проведення сумісних  практичних конференцій  «Організація роботи закладів охорони здоров’я Сумської області» з метою  ознайомлення студентів з умовами роботи.  Залучаємо студентів до різних видів творчості: науково-дослідницької, культурно-просвітницької, суспільно-гуманістичної, фізкультурно-оздоровчої, спортивної, правоохоронної тощо. Продовжуємо співпрацю студентського самоврядування з ГО « Центр ініціатив  та розвитку громадянського суспільства «ВОЛЯ І РОЗУМ»» та іншими громадськими організаціями.